پارتیشن زمینی

پارتیشن زمینی حمام از خیس شدن کف حمام شما جلوگیری نموده و به زیباتر شدن دکوراسیون حمام شما کمک خواهدکرد. همچنین استفاده پارتیشن، از رسوب و زنگ زدگی سایر لوازم موجود در حمام جلوگیری می شود. در حمام هایی که فضای کمتری دارند وجود پارتیشن الزامی است چرا که آب، ممکن است سایر لوازم حمام و سرویس بهداشتی را خیس کرده که از نظر بهداشتی باعث ایجاد آلودگی می شود.
noun-shower-1317643
فریم سفید R

فریم سفید ( حالت R)

طول : ۸۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۱۸۵ سانتی‌متر
noun-shower-1317643
فریم سفید 3

فریم سفید ( مدل 3)

طول : ۱۴۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۱۸۵ سانتی‌متر
noun-shower-1317643
فریم سفید 2

فریم سفید ( مدل 2)

طول : ۱۲۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۱۸۵ سانتی‌متر
noun-shower-1317643
فریم سفید 1

فریم سفید ( مدل 1 )

طول : ۸۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۱۸۵ سانتی‌متر
noun-shower-1317643
فریم کروم R

فریم کروم ( حالت R)

طول : ۸۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۱۸۵ سانتی‌متر
noun-shower-1317643
کروم 3

فریم کروم ( مدل 3 )

طول : ۱۴۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۱۸۵ سانتی‌متر
noun-shower-1317643
فریم کروم 2

فریم کروم ( مدل 2)

طول : ۱۲۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۱۸۵ سانتی‌متر
noun-shower-1317643
بی4

بدون فریم لولایی ( مدل 4)

طول : ۸۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۱۸۵ سانتی‌متر لولا به هر دو سمت داخل و خارج، باز می شود.
noun-shower-1317643
بی3

بدون فریم لولایی ( مدل 3)

طول : ۸۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۱۸۵ سانتی‌متر
noun-shower-1317643
بی 2

بدون فریم لولایی ( مدل 2)

طول : ۷۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۱۸۵ سانتی‌متر
noun-shower-1317643
بی 1

بدون فریم لولایی ( مدل 1)

طول : ۶۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۱۸۵ سانتی‌متر
noun-shower-1317643
بی6

بدون فریم لولایی ( مدل 6)

طول : ۱۴۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۱۸۵ سانتی‌متر لولا به هر دو سمت داخل و خارج، باز می شود.
noun-shower-1317643
بی5

بدون فریم لولایی ( مدل 5)

طول : ۱۴۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۱۸۵ سانتی‌متر لولا به هر دو سمت داخل و خارج، باز می شود.